برنامه زمانبندی کارگاه ها و همایش ها
زمان: چهارشنبه 14 اسفند 1392
مكان: دانشگاه پیام نور مرکز شادگان


نام کارگاه
نام استاد
تاریخ
ساعت
همایش اعتیاد
استاد کنعانی- استاد الهی منش
30/11/92
11 صبح
فلسفه حجاب
استاد ایزدخواستی
21/12/92
11 صبح
کارگاه پایان نامه نویسی در علوم اجتماعی
استاد جعفر شویچی
18/12/92
11 صبح
کارگاه عشق
استاد زراعتکار
25/1/93
9 صبح
کارگاه مقاله نویسی در روانشاسی
استاد مشعل پور
24/1/93
9 صبح
سخنرانی در امور قرآنی
استاد محفوظی موسوی
27/1/93
9 صبح
اصول تحقیق و مقاله نویسی در علوم انسانی
استاد سالمی
1/2/93
4-2 بعد از ظهر
کارگاه آمادگی پیش از ازدواج
استاد زراعتکار
8/2/93
9 صبح 
امتیاز دهی