1393/1/3 یکشنبه
شماره تماس ها و آدرس دانشگاه پیام نور مرکز شادگان

آدرس مرکز:

- شهرستان شادگان - بلوار شهید بهبهانی نیا - دانشگاه پیام نور مرکز شادگان


شماره تماس های مرکز:

- اپراتور تلفن مرکزی:

  کد شهرستان شادگان: 0632
  اپراتور تلفن مرکزی: 3229940 الی 42
   دورنگار: 3224004
 
قسمت داخلی
دفتر ریاست 0
معاونت 13
امور مالی و اداری 19
دبیرخانه 20
فارغ التحصیلان 21
مسئول آموزش 22
کارشناس آموزش آقای آلبوغبیش 16
کارشناس آموزش اقای ربیهاوی 17
کارشناس آموزش آقای سالمی 18
کاربر ارشد سیستم 15
حراست 25

-  شماره تلفن های مستقیم بخش های مختلف مرکز دانشگاهی:

   
دفتر ریاست:            3224004
    امور مالی و اداری:    3229939
    واحد آموزش:           3229943
    برنامه ریزی درسی:   3225990
    کاربر ارشد سیستم: 3227390
    واحد حراست:         3226133