1393/1/4 دوشنبه
دانشجویان و بادزدید کنندگان گرامی:

جهت ارتباط با ریاست دانشگاه پیام نور مرکز شادگان می توان از دو شماره تلفن ذکر شده ذیل استفاده نمود.
از طریق اپراتور تلفن مرکزی با شماره 3229940 الی 42 و گرفتن داخلی رقم صفر(0)
و یا شماره تلفن مستقیم موجود به شماره: 3224004
کد شهرستان شادگان: 0632