1393/1/4 دوشنبه
دانشجویان و بازدید کنندگان گرامی:

جهت ارتباط با معاونت دانشگاه پیام نور مرکز شادگان می توان از شماره تلفن ذکر شده ذیل استفاده نمود.
از طریق اپراتور تلفن مرکزی با شماره 3229940 الی 42 و گرفتن داخلی رقم سیزده(13)
کد شهرستان شادگان: 0632

بيشتر