1393/1/8 جمعه
دانشجویان و بازدید کنندگان گرامی:

جهت ارتباط با حراست دانشگاه پیام نور مرکز شادگان می توان از شماره تلفن ذکر شده ذیل استفاده نمود.
از طریق اپراتور تلفن مرکزی با شماره 3229940 الی 42 و گرفتن داخلی رقم بیست و پنج (25)
و یا شماره تلفن مستقیم: 3226133
کد شهرستان شادگان: 0632