چهارشنبه 30 مهر 1399 نحوه اخذ گواهي اشتغال دانشجويان دانشگاه پيام نور به صورت الكترونيكي نحوه اخذ گواهي اشتغال دانشجويان دانشگاه پيام نور به صورت الكترونيكي

در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان سامانه جامع گلستان فعال شده است .
مراحل انجام به شرح زیر است: 
1-    درخواست دانشجو: اگر نوع درخواست در گزینه‌ها مشخص شده دانشجو یکی از موارد را انتخاب و در غیراین صورت گزینه سایر را انتخاب ‌می‌کند. در قسمت شهر و اداره محل ارسال نیز عنوان شهر و اداره مربوطه را تایپ ‌می‌کند.
2-    تایید کارشناس محترم خدمات آموزشی مرکز / واحد با کد خدمت 3
3-    تایید ریاست محترم مرکز / واحد با کد خدمت 6
4-    چاپ گواهی شماره و امضاء شده توسط ریاست مرکز / واحد (چاپ می‌تواند توسط دانشجو نیز انجام شود)
5-    در صورت نیاز به ممهور به مهر شدن گواهی های چاپ شده، گواهی مذکور توسط مرکز / واحد محل تحصیل دانشجو ممهور به مهر شود.

 
 
امتیاز دهی