1393/1/4 دوشنبه
حوزه معاونت:

1. خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
     - آموزش
              1. آیین نامه های دانشجویی
              2. تقویم آموزشی
              3. پذیرش و ثبت نام
              4. مشمولین
              5. دانش آموختگان
     - برنامه ریزی درسی
     - فارغ التحصیلان
     - امتحانات
     - سیستم جامع
     - پژوهش
     - امور فرهنگی
     - خدمات دانشجویی
     - مرکز مشاوره

2. امور اداری و مالی
3. آزمایشگاه عمومی و تخصصی
4. کارگاه عمومی